کلمات کلیدی را وارد نمایید

سرعت، قیمت، کیفیت

021-28426693 (خط ویژه)

موارد استفاده انواع اتصالات:

جهت اتصال آویز به سقف اصلی استفاده می شود.

جهت اتصال سازه باربر(فوقانی) به سازه پنل خور(تحتانی) و ایجاد یک شبکه استفاده می شود.

 زمانی که فاصله پنل گچی با سقف اصلی کم است، جهت اتصال زیرسازی سقف کاذب به سقف اصلی، استفاده می شود. علاوه بر این، این قطعه متناسب با اندازه سازه F47 تولید و عرضه می گردد.
جهت اتصال طولی سازه های F47 به یکدیگر استفاده می شود. قطعه اتصال طولی به دلیل مقطع(W) شکل بودن آن، به قطعه (W) معروف است.